S.T.D. CODE OF BHOPAL - 0755Lokayukt Organization Madhya Pradesh
F-Block Old Secretariat, Bhopal, Madhya Pradesh

 

                                         

             

NAME OF THE OFFICER & DESIGSNARION

RES. ADDRESS

PHONE (O)

-

                 -

-
Email- lokayuktmp@yahoo.in

 

JUSTICE UMESH CHANDRA MAHESHWARI     

HON. UP- LOKAYUKT

7, MINISTER'S BANGALOW BHOPAL.                            

                     2661218

SHRI SANJEEV KUMAR JHA IAS

SECRETARY

D-11/1 CHAR IMLI BHOPAL 

2540939
FAX- 2538809

Email- lokayuktsecretary@gmail.com

SHRI SHIV CHARAN PANDEY

LEGAL ADVISOR

D-4 UPANT COLONY CHAR IMLI BHOPAL 

2743936

SHRI RAMPRAKASH MISHRA 

LEGAL ADVISOR 

D-22 CHAR IMLI BHOPAL 

2540935

- - -
SHRI DEEP KUMAR KESHARWANI                            LEGAL ADVISOR

20, Mahesh Nagar JUDGE'S COLONY IDGAH HILL BHOPAL 

2737000

SHRI N.K. SHUKLA 

LEGAL ADVISOR                             

65, DWARKAPURI, NEAR P & T COLONY KOTRA BHOPAL.                  2743936

SMT. RANI  PASI 

DEPUTY SECRETARY  

-

2540948

SHRI SOMNATH SHUKLA 

UNDER SECRETARY              

B-40 KASTURBA NAGAR  BHOPAL.    2739257

SHRI UMESH TIDKE

JOINT DIRECTOR (FINANCE)

J-90, HARSVARDHAN NAGAR,BHOPAL

2545572

SPECIAL POLICE ESTABLISHMENT

 NAME OF THE OFFICER & DESIGSNARION

RES. ADDRESS

PHONE (O)

SHRI ANIL KUMAR

IPS

DIRECTOR GENERAL

-

         2540940

SHRI SANJAY V. MANE

IPS
ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL

-

2540941

- - -

TECHNICAL CELL

NAME OF THE OFFICER & DESIGSNARION

RES. ADDRESS

PHONE (O)

SHRI N.S. JOHARI   

CHIEF ENGINEER

EN-2/2, CHAR IMLI

BHOPAL

2540956

SHRI HEMANT KUMAR JAIN,

SUPDT. ENGINEER

M-387, ARVIND VIHAR, BAGH MUNGALIA

 BHOPAL

2540070

SHRI AVINASH NEMA   EXECUTIVE ENGINEER

MIG-B-76, VIDHYA NAGAR, BHOPAL

2730150

SHRI SUNIL SHRIVASTAVA  EXECUTIVE ENGINEER

E-9/5,CHAR IMLI BHOPAL

2540528

                         -

           -

2541141

 

TOP